Chidori Đinh Tiên Hoàng

Chidori Đinh Tiên Hoàng

Địa chỉ: 191 Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 08:00-23:00

Điện thoại: 0968 737 304

Chidori | coffee in bed®

Book Now
Chidori | Coffee in Bed®

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Chidori | Coffee in Bed®.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.