Mini Staycation 240k

Bao gồm: 5 giờ sử dụng không gian bed, 2 món nước và 1 đồ ăn hoặc bánh tự chọn trong menu.
Mini Staycation 240k

Combo Mini Staycation 240k bao gồm:

  • 5 giờ sử dụng không gian bed
  • 2 món nước tự chọn trong menu
  • 1 đồ ăn hoặc bánh tự chọn trong menu

Nếu đôi bạn hôm nay có nhiều chuyện để tỉ tê với nhau hay chỉ cần một chỗ yên tĩnh để thoải mái nghỉ ngơi thì chọn Mini Staycation bạn nhé! Mini Staycation có cả bánh ngọt và nước ngon, đủ để bạn thương nạp năng lượng cho một buổi chiều!

Chidori | coffee in bed®

Book Now
Chidori | Coffee in Bed®

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Chidori | Coffee in Bed®.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.