Take a break 160k

Bao gồm: 2 giờ sử dụng bed và 2 món bất kỳ trong menu.
Take a break 160k

Combo Take a break 160k bao gồm:

  • 2 món bất kỳ trong menu.
  • 2 giờ sử dụng bed.

Có những ngày thảnh thơi muốn dừng chân đâu đó để nghỉ ngơi, để nhâm nhi một tách cà phê nóng ấm hay kết thúc cuốn sách đang đọc dở. Bạn ghé Chidori chọn combo Take a break nhé!

Chidori | coffee in bed®

Book Now
Chidori | Coffee in Bed®

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Chidori | Coffee in Bed®.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.