The level seat

The level seat phù hợp để bạn thương tận hưởng không gian yên tĩnh nhưng rộng rãi và thoáng mát. Các nhóm bạn đông người hay workshop nhỏ cũng thích hợp với không gian này.
The level seat

Khi chọn không gian the level seat, bạn thương sẽ được sử dụng combo Take A break trong vòng 4 giờ thay vì 2 giờ như không gian coffee in bed.

The level seat phù hợp để bạn thương tận hưởng không gian yên tĩnh nhưng rộng rãi và thoáng mát. Các nhóm bạn đông người hay workshop nhỏ cũng thích hợp với không gian này.

Chidori | coffee in bed®

Book Now
Chidori | Coffee in Bed®

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Chidori | Coffee in Bed®.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.