The private room 350k

Bao gồm: 2 phần nước kèm theo, cùng toàn bộ tiện ích có trong phòng.
The private room 350k

The Private Room được thiết kế dạng phòng studio riêng tư. Ánh sáng tự nhiên thích hợp để chụp hình, nghỉ ngơi, làm việc và học tập theo nhóm số lượng đông. Với 350,000đ (chưa bao gồm VAT), bạn sẽ có 2 phần nước kèm theo, cùng toàn bộ tiện ích có trong phòng.

Thời gian sử dụng: 6 giờ kể từ thời điểm nhận phòng.

Booking qua hotline: 0383 1212 38
Hoặc link The Private Room

Chidori | coffee in bed®

Book Now
Chidori | Coffee in Bed®

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Chidori | Coffee in Bed®.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.